Menu Zamknij

Wykres ciepłoty komputera

Skrypt dość prosty – odczytuje aktualną temperaturę komputera, zapisuje do rotacyjnego loga i tworzy estetyczny wykres przy pomocy biblioteki GD. Oczywiście działa tylko pod Linuksem 😉 Językiem tworzenia został wybrany Perl – głównie ze względu na początki mojej przygody z tym językiem, ale także ze względu na łatwość parsowania plików. Jest to następca skryptu PHP o tej samej nazwie – ciepło, który jednak nie tworzył żadnego loga, a jedynie odczytywał wynik

acpi -V

i odpwoiednio kolorował wynik. Źródła protoplasty cieplo.pl zaginęły.
Poniżej źródło z sierpnia 2011:

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use CGI ':standard';
use GD::Graph::bars;
 
$ile_wpisow = 120;
 
print "\n"x30;

#odczyt aktualnej temperatury 
#open(PLIK, '/proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature') or die "Nie można otworzyć pliku: $!";#wersja dla starych kerneli, teraz trzeba tak:
open(PLIK, '/sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input') or die "Nie można otworzyć pliku: $!";
while ($record = ) 
{
 $wartosc = $record;
}
close PLIK;

#parsowanie danych
#$temperatura = int(substr($wartosc, -5, -3));#inny plik => trzeba tak:
$temperatura = int(substr($wartosc, 0, 2));

#przygotowanie aktualnej daty
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime;
$year += 1900;
$mon += 1;
my $datetime = sprintf "%02d:%02d:%02d", $hour, $min, $sec;

#dopisanie ostatniej wartoscido pliku
open(LOG, '>>', 'log.txt') or die "Nie można otworzyć pliku: $!";
print LOG $datetime.": ".$temperatura."\n"; # zapisywanie
close LOG;

#wczytanie calego loga do tablic
open (LOG,'log.txt');
$licznik=0;
@tablica_dat;
@tablica_wartosci;
while ($record = ) 
{ 
 $data[0][$licznik] = substr($record, 0, 8);
 $data[1][$licznik] = substr($record, -3, 2);
 $licznik=$licznik+1;#bo do zera!
}
close LOG;

#otworzenie pliku do nadpisania(w celu utzrymania stalej ilosci rekordow)
open (LOG, ">", "log.txt");
if($licznik<=($ile_wpisow+2))
{
 for ($i = 0; $i<$licznik; $i++)
 {
 print LOG "".$data[0][$i].": ".$data[1][$i]."\n";
 }
}
if ($licznik>($ile_wpisow+2))
{
 for ($i = ($licznik-$ile_wpisow); $i<$licznik; $i++)
 {
 print LOG "".$data[0][$i].": ".$data[1][$i]."\n";
 }
}
close(LOG);

#przygotowanie wykresu
use GD::Graph::area;

if (20*$licznik<100) {$licznik = 10;}

my $mygraph = GD::Graph::area->new(20*$licznik, 500);
$mygraph->set(
 x_label   => 'Data',
 y_label   => 'Wartosc temperatury',
 y_max_value    => 80,
 y_min_value => 40,
 y_tick_number => 2,
 y_label_skip => 1,
 x_label_skip => 15,
) or warn $mygraph->error;

my $myimage = $mygraph->plot(\@data) or die $mygraph->error; 

#generowanie obrazka
open(IMG, '>', 'IMG.PNG') or die "Nie można otworzyć pliku: $!";
print IMG $myimage->png;
close IMG;

#koniec programu
print "\n"; 

Sam plik perla można pobrać tutaj, natomiast niezbędna biblioteka GD jest dostępna tutaj. Kilka słów co do wymogów pod Linuksem. Oczywistością jest pakiet acpi, który wszędzie nazywa się tak samo (nawet w ubuntu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *